Resepsie Jeugdvorst LXII
Kums dich zaoterdig 27 jannewarie ouch Jeugdvorst LXII,
Sten Claessen felicitere?
De resepsie begintj om 18.00 oor inne Haammaeker. Toet den!